Rijnmond Kiest! in Albrandswaard. Het eerste verkiezingsdebat

Kan er nog gebouwd worden in Albrandswaard? Moet de gemeente wel of geen vluchtelingen opvangen? En hoe brengen we de afvalstoffenheffing voor de bewoners omlaag? De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en in aanloop daarnaartoe organiseert Rijnmond in samenwerking met RTV Albrandswaard ‘Rijnmond Kiest’. De lijsttrekkers van de deelnemende partijen in Albrandswaard gaan vanavond om 18.00 uur met elkaar in debat in ‘Het Huis van Albrandswaard’ in Rhoon.

Het debat wordt gepresenteerd door Olivier de Neve en Rob van der Meer en is live te volgen hier op Facebook, Youtube en ons TV kanaal.

Alvast meer weten over de standpunten van de partijen? De partijen in het kort:

VVD Albrandswaard

De woningnood is hoog en vanuit de provincie en omliggende gemeenten is de druk volgens VVD Albrandswaard groot om meer te bouwen. Maar meer dan planologisch verantwoord is, moet volgens de partij niet gebeuren. De VVD is geen voorstander van bouwen in de polder of van hoogbouw. Daarnaast moet er geen groen opgeofferd worden als dat niet strikt noodzakelijk is. Er moeten woningen komen voor allerlei doelgroepen, maar vooral voor de eigen Albrandswaarders. 

De partij wil daarnaast de lokale ondernemer steunen door lokale inkopen te stimuleren. Ook de gemeente zelf moet bij aankopen of aanbestedingen eerst lokaal kijken wat de mogelijkheden zijn, voor er buiten de gemeentegrenzen wordt gezocht. 

De afvalinzameling is een heikel punt in de gemeente. De kosten voor afvalinzameling rijzen de pan uit, maar mensen dwingen om hun afval te scheiden is lastig, aldus de partij. De VVD wil daarom mensen belonen die het goed doen en de hoge rekening neerleggen bij hen die geen afval scheiden. 

Voor vooruitlopen op de landelijke energietransitie is geen geld, stelt de VVD. Daarvoor moet de samenwerking met andere gemeenten worden gezocht. De partij wil in ieder geval niet meer windmolens in de gemeente, maar is wel voorstander van zonnepanelen, bijvoorbeeld op panden van de gemeente of woningbouwvereniging. Betaalbaarheid en het behoud van het landschap zijn in ieder geval belangrijke voorwaarden voor de partij. 

Echt voor Albrandswaard (EVA)

Albrandswaard is gegroeid uit de kleine kernen Rhoon, Poortugaal en Portland. Kenmerkend zijn de dijken in het gebied, waar de verkeersveiligheid door het ontbreken van (afgescheiden) fietspaden en voetpaden nog wel eens te wensen over laat. EVA pleit er dan ook voor om de fietser en voetganger centraal te stellen en de auto te gast te laten zijn. Oftewel: 30 kilometer per uur wordt de norm, waar het veilig kan gaat wat de partij betreft naar 50 kilometer per uur. 

Echt voor Albrandswaard is zuinig op het groen en de bomen in de gemeente. Als er iets wordt gekapt, dan moet er het liefst meteen en op dezelfde plek iets worden teruggeplaatst. “Geen lullige sprieten die er twintig jaar over doen om iets aan hun omgeving toe te voegen”, aldus de partij in het verkiezingsprogramma. 

EVA is tegen windmolens en het grootschalig volleggen van polders met zonnepanelen. Maatwerk zou de norm moeten zijn. Burgers moeten door gemeente geholpen worden bij het verduurzamen van hun huis. Bestaande huizen van het aardgas af halen gaat volgens EVA nog niet, maar dergelijke initiatieven bij nieuwbouw worden wel gesteund.

De algemene veiligheid moet verder worden opgekrikt met behulp van meer boa’s en een bredere inzet van cameratoezicht, bijvoorbeeld bij de metrostations. Daarnaast moet geïnvesteerd worden in jongerenwerk en programma’s die helpen om de jeugd op het rechte pad te houden.

Stem Lokaal

Stem Lokaal wil dat de veiligheid rondom Antes verhoogd wordt, door patiënten ook buiten het terrein in de gaten te houden. Ook moet er regelmatig overlegd worden met betrokkenen en moeten er meer boa’s op straat komen. 

De partij is tegen windmolens en vindt dat de stap naar een volledig energieneutrale samenleving een taak is van de landelijke overheid en niet van de gemeente. “We willen daarom vanuit Den Haag een plan voor de gehele gemeente met de daarbij behorende financiën om tot een geheel energieneutrale gemeente te komen.”

Albrandswaard kreeg een aantal weken geleden de opdracht om asielzoekers op te vangen binnen de gemeente, maar nadat voormalig staatssecretaris Broekers-Knol had toegegeven dat deze opvang geen verplichting was voor de gemeente, trok de burgemeester de stekker eruit. Stem Lokaal wil de instroom van statushouders in Albrandswaard überhaupt verlagen, omdat volgens de partij geen rekening wordt gehouden met het feit dat er al een tbs-kliniek en groot psychiatrisch centrum zijn in de gemeente. “Dit brengt overlast met zich mee en is van invloed op het veiligheidsgevoel in onze gemeente”, zegt de partij.

Leefbaar Albrandswaard

Leefbaar Albrandswaard wil dat minimaal vijftig procent van de beschikbare woningen wordt toegekend aan inwoners van de Albrandswaard, om de identiteit en cultuur van de gemeente te waarborgen. De partij is voorstander van gemeentelijke bijdragen bij het verduurzamen van woningen, zodat de extra kosten voor inwoners worden beperkt. De partij is geen voorstander van windmolens, maar is wel voor zonne-energie. 

Wat Leefbaar betreft komen er strengere procedures en maatregelen voor Delta en Antes om de veiligheid en leefbaarheid van omwonenden te garanderen. Dat veiligheidsgevoel moet verder versterkt worden door boa’s beter in te zetten in de avonden en weekenden en door de gemeentelijke subsidie voor buurtpreventie en buurtinitiatieven op het gebied van veiligheid te verhogen. 

Leefbaar wil dat er een maximum wordt gesteld aan het aantal statushouders. 

GroenLinks/PvdA

GroenLinks/PvdA wil dat nieuwe woningen zoveel mogelijk binnen de bestaande kernen en nabij metrostations komen. Nieuwe wijken moeten bovendien energieneutraal worden en dertig procent ervan moet sociale huur zijn. De polders moeten bij woningbouw gespaard worden. 

Bij het opwekken van windenergie binnen de gemeentegrenzen is de inspraak van bewoners van belang. Zij moeten er ook van kunnen profiteren als er windmolens binnen de gemeente staan. De windmolens zelf moeten worden uitgerust met scanners, zodat ze stilgezet kunnen worden als er grote groepen vogels naderen. 

De partij wil het ov-gebruik en het gebruik van de fiets stimuleren, bijvoorbeeld door betere stallingsruimte bij metrostations. De infrastructuur moet zo worden ingericht, dat het aantrekkelijker is om de fiets te pakken voor korte afstanden in plaats van de auto. Om de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers te vergroten, wil de partij een maximumsnelheid van 30 km/uur in de bebouwde kom voor al het verkeer.

CDA

Het CDA in Albrandswaard wil (sociale) woningbouw voor starters en ouderen op plekken die de raad zelf kiest. Het buitengebied van Albrandswaard moet als open, groene ruimte worden gekoesterd. In het Valckesteijnse Bos moet niet gebouwd worden, zegt de partij. Wel is het CDA voor alternatieve woonvormen, intensieve woningbouw rond metrostations en het transformeren van leegstaande panden naar woningen.

Alle inwoners van Albrandswaard moeten gelijke kansen krijgen in de energietransitie. Duurzaamheidsmaatregelen mogen niet leiden tot energiearmoede. De partij is voor zonnepanelen op bedrijfspanden en wil deze verplicht stellen bij nieuwbouw. Er moet een stimuleringsregeling komen voor gasloos wonen en als de gemeente wordt gedwongen om zonneweides of windmolens te plaatsen, moeten de inwoners ervan kunnen profiteren door middel van een compensatiemechanisme. 

Wat betreft de afvalinzameling wil het CDA dat de afvalstoffenheffing wordt ingericht naar afvalproductie; minder produceren is ook minder betalen. De gemeente moet inwoners op dat vlak faciliteren. 

NAP

De Nieuwe Albrandswaardse Partij (NAP) zegt dat het hoog tijd is om woningen te bouwen die de Albrandswaarders nodig hebben en minder voor de “ontwikkelaars met diepe zakken”. De woningen moeten passen in een buitenruimte die open is voor voetgangers en kinderen en waar voldoende parkeergelegenheid is uit het zicht en van de straat. 

Albrandswaard is een van de gemeenten met de hoogste lokale lasten in Nederland. NAP verwijst onder meer naar het nieuwe afvalbeleid, wat volgens de partij door de hoge kosten voor bewoners kan leiden tot meer afvaltoerisme en dumping in de natuur. “NAP zal niet meewerken aan een college dat de kosten nog hoger opdrijft”, staat in het verkiezingsprogramma. Maar tegelijkertijd wil de partij niet bezuinigen op voorzieningen. “Herverdelen van gelden en investeren waar het moet en kan is een veel betere optie.”

NAP is tegen windmolens in de gemeente. “De energietransitie zou een kans moeten zijn voor inwoners om initiatieven op te starten om de energievoorziening samen op te starten”. 

(Visited 183 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *