Duurzame landbouw Zegenpolder rooskleurig

Onlangs verscheen de integrale rapportage over het experiment met akkernatuur in de Zegenpolder. Dit 75 hectare grote experiment loopt sinds 2017 in opdracht van de provincie Zuid-Holland en maakt deel uit van het Buijtenland van Rhoon (600 hectare).

“De eerste signalen stemmen optimistisch,” zegt Niels Godijn, één van de auteurs van het rapport dat de veranderingen tussen 2017 en 2019 beschrijft. “En dat terwijl we nog maar net begonnen zijn.”

Meer variatie in de teelt, geen insecticiden, 20% natuurareaal en zorgvuldig beheer. Als resultaat van deze maatregelen zijn de akkervogels sterk toegenomen. Aanvankelijk vooral wintergasten, zoals de veldleeuwerik, de torenvalk en fazanten. Inmiddels is eenzelfde trend waar te nemen bij de broedvogels. “Het aantal doelsoorten in de Zegenpolder stijgt. Denk aan de kwartel, de kievit en de blauwborst. En wat nog belangrijker is, we zien in 2020 dat met name kieviten meer jongen grootbrengen. Opnieuw een signaal dat we op de goede weg zitten.”

Ook zijn er meer bedreigde zoogdieren te zien in de polder, “denk aan het konijn en de wezel. Het mooie van de Zegenpolder is dat het om een groot aaneengesloten terrein gaat. Het fijnmazige en zorgvuldig beheerde natuurnetwerk is aantrekkelijk voor veld- en bosmuizen. De muizenpopulatie is hierdoor groter dan elders in Rhoon. En dat vertaalt zich in het aantal muisetende vogels. “Vooral in het winterhalfjaar zien we veel meer buizerds, torenvalken, blauwe reigers en zilverreigers in de Zegenpolder dan in de overige polders van Rhoon.”


“Juist daarvoor doe je dit soort experimenten,” stelt Akkerbouwer Arjo Klok . “Al met al dus een kwestie van een lange adem en heel veel uitproberen. Vandaar dat je deze experimenten over heel veel jaren moet volhouden.” Ook in andere delen van het Buijtenland van Rhoon wordt dit principe van lerend beheren toegepast. Nu de Zegenpolder in beheer komt bij de gebiedscoöperatie, zal zij zij het beheer en monitoring op zich gaan nemen. Insteek is om daarbij dezelfde monitoringsmethodieken te gebruiken, zodat resultaten met elkaar kunnen worden vergeleken.

(Visited 67 times, 1 visits today)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *